Spring naar de inhoud

AADM ondertekent conventieakkoord 2021

Gisteren hebben artsen, ziekenfondsen en de overheid een conventieakkoord voor 2021 gesloten. Ondanks de kleine marges zijn, mede onder impuls van de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM), verschillende maatregelen genomen voor zowel specialisten en huisartsen. Er is een selectieve index voorzien, er zijn belangrijke engagementen genomen in kader van de hervorming van de nomenclatuur en de ziekenhuisfinanciering. Ook de toegankelijkheid van de gezondheidszorg wordt vergroot door het opheffen van het verbod op de regeling derdebetaler.

Op 16 december heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ of medicomut) een conventieakkoord voor 2021 afgesloten.

Voor de Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM) waren het geen gemakkelijke onderhandelingen.” aldus Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica, “De focus van artsenorganisaties en iedereen die werkzaam is in de gezondheidssector, moet liggen op het beheersen van de COVID-19-pandemie. Het zou wereldvreemd zijn om nu maanden te besteden aan het uitwerken van allerlei kleinere projecten die meestal de basis vormen van een conventieakkoord. Daarnaast waren weinig projecten van het vorige akkoord afgerond omwille van COVID-19. Ook de marge van 1,01% index was heel beperkt. Ten slotte was de beleidscontext lang niet duidelijk omdat er tot oktober geen nieuwe federale regering met volheid van bevoegdheid was.”

De meeste voorstellen van AADM zijn in deze conventie overgenomen. Voor AADM is het van belang dat er fundamentele keuzes in de gezondheidszorg worden gemaakt, zeker na het afgelopen jaar. Dr. Dieter Vercammen, voorzitter Artsenbelang: “Essentieel in deze nieuwe conventie is dat we in 2021 een toekomstig kader creëren waarbinnen we conventies en de organisatie van de gezondheidszorg op een fundamenteel andere manier gaan organiseren. Werken met gezondheidsdoelstellingen, meerjarenbegrotingen, versnelling van de nomenclatuurhervorming met o.a. het debat over het norminkomen, fundamentele herziening van de financiering van de gezondheidszorg waarbij het uitgangspunt het zuiver honorarium is en afschaffen van de afdrachten,… Daarnaast staan er elementen in dit akkoord, waaronder het opheffen van het verbod op derdebetalersregeling, die de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg verhogen.”

AADM zorgde zowel voor elementen richting huisartsen als specialisten waarbij het principe van selectieve indexering werd gebruikt om de intellectuele akten verder op te waarderen. De raadplegingen, huisbezoeken en adviezen stijgen in 2021 met 1,01%. De klinische biologie en de medische beeldvorming krijgt een lagere index om de speciale verstrekkingen, gynaecologie en heelkunde een selectieve index te kunnen geven van respectievelijk 0.84% en 0.90 %.  Daarnaast worden een aantal projecten zoals de herwaardering fysische geneeskunde en revalidatie (4.8 mio EUR) en de herwaardering van de toezichtshonoraria daghospitaal oncologie en reumatologie (3.3 mio EUR) geïmplementeerd.

In het conventieakkoord is er ook ruimte voorzien voor belangrijke toekomstgerichte projecten:

Doelmatige zorg

In 2021 werken artsen, ziekenfondsen en Riziv een plan doelmatige zorg uit, voor een bedrag van 40 miljoen euro. Een taskforce krijgt de opdracht om structurele efficiëntiewinsten te genereren door medische praktijkvariaties te verminderen. De bedoeling is om de betrokken bedragen integraal terug te investeren in de zorg.  Naast een specifieke investering van 10 miljoen euro in het sociaal statuut van de HAIO’s en ASO’s werd een goede mix samengesteld van projecten voor de huisartsgeneeskunde en de specialistische geneeskunde

  • herwaardering toezichtshonorarium geriatrie (5 mio EUR)
  • herwaardering raadpleging pneumoloog (2 mio EUR)
  • Herwaardering en incentives kwaliteitsbevordering GMD (8.8 mio EUR)
  • Specifieke maatregelen voor kwetsbare groepen (impact: 3 mio EUR).

Nomenclatuur

De herziening van de nomenclatuur zal een versnelling hoger schakelen.  Deze hervorming is cruciaal in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering maar ook met het oog op het corrigeren van onredelijke inkomensverschillen tussen huisartsen en specialisten en tussen artsen-specialisten onderling. De eerste fase zal in de loop van 2021 worden gefinaliseerd. De bedoeling is om in 2021 parallel te starten met de volgende fases.

Belangrijk is ook dat het principe van het zuiver honorarium werd opgenomen in het conventieakkoord.  Daarbij moeten volgend jaar belangrijke stappen gezet worden om het gedeelte van het honorarium bestemt voor directe en indirecte kosten (bv loonkost, kost apparatuur) te onderscheiden van het gedeelte dat bestemd is voor de arts.  Dit moet gepaard gaan met een grondige hervorming van de ziekenhuisfinanciering waarbij transparantie, moderne governance van het ziekenhuisbestuur en inkrimping van de afdrachten belangrijke elementen zijn.

Tenslotte werden ook nog andere projecten zoals telegeneeskunde, accrediteringshervorming en administratieve hervorming (waarbij de nota van Jong Domus en de jonge artsen uit de 3 artsensyndicaten als basis werd genomen) opgenomen in het akkoord.

Het is een speciaal akkoord in een speciaal jaar.  En de proof of the pudding is in the eating. Veel zal dus ook afhangen of de engagementen nagekomen worden. Enkel door actoren (artsen, ziekenhuisbeheerders, overheid, andere zorgverleners en patiëntenverenigingen) die in alle vertrouwen en met een open blik op de toekomst het fundamentele debat willen aangaan, kunnen we onze gezondheidszorg vrijwaren van de afgrond en een gezondheidszorg uitbouwen die ons ook de volgende 40 jaar een performant gezondheidszorgsysteem biedt.