Spring naar de inhoud

Medicomut: uw mandatarissen brengen verslag uit

Maandagavond 22 oktober was er opnieuw een Medicomut vergadering, met heel wat boeiende agendapunten. De vier mandatarissen van de Alliantie Artsenbelang-Domus Medica brengen verslag uit van de belangrijkste dossiers.

Verplicht elektronisch voorschrijven vanaf 2020

Het verplicht elektronisch voorschrijven zit vervat in een ‘wet Diverse Bepalingen’. Die kreeg op 18 oktober jl. een gunstige tweede stemming in de Kamer. Verdere stappen in het proces kunnen pas als de Medicomut beslist vanaf wanneer de wet wordt toegepast.  Het Riziv stelde voor het verplicht elektronisch voorschrijven te laten starten vanaf 1 januari 2020. Dat stelt de softwarebedrijven in staat de databank SAM 2.0 verder in de praktijk te brengen. Deze nieuwe versie van de ‘authentieke bron’ voor gegevens over geneesmiddelen moet vanaf 1 januari 2020 eveneens verplicht worden gebruikt.

Dr. Maaike Van Overloop, mandataris van AADM, is tevreden: “Ondanks het uitstel is dit een grote stap vooruit, zowel voor patiënten als voor artsen. Er zijn eerder uitzonderingen bedongen als overgangsperiode voor oudere artsen, en voor situaties waar het niet altijd eenvoudig is voor een arts om elektronisch voor te schrijven. Het is nog niet duidelijk of die uitzonderingen na 2020 geldig blijven. AADM gelooft in goede communicatie en opleiding, opdat alle artsen sowieso elektronisch zouden voorschrijven. Daarnaast zal op termijn iedere arts een EMD moeten gebruiken.”

Verlenging GMD zonder contact

Op de Medicomut van 25 juni 2018 werd afgesproken het mechanisme van automatische verlenging uit te werken in een werkgroep. Eerst kreeg iedere organisatie de kans zijn standpunt hierover duidelijk te maken.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, licht de mening van AADM toe. “Het uitgangspunt van AADM is altijd duidelijk geweest: voor iedere patiënt een GMD. Het doel van deze maatregel is het aantal GMD’s duurzaam verhogen. Dat GMD is immers het middel bij uitstek om overzicht te houden en de patiënt optimaal te kunnen begeleiden in het zorglandschap. Anderzijds wil AADM de situatie ook niet complexer maken. Momenteel zijn er al vijf manieren om een GMD aan te vragen, waardoor het almaar moeilijker wordt om te weten wie nu eigenlijk een GMD heeft. Ook de financiële follow-up wordt ingewikkelder, net als de afhandeling door de verzekeringsinstellingen. De automatische verlenging moet het systeem dus ook eenvoudiger maken. Wij stellen dan ook voor dat dit alleen kan voor artsen die het eGMD gebruiken.”

Uiteindelijk heeft de Medicomut beslist de automatische verlenging verder te bespreken in een nieuw TRIO-overleg (tussen de software-vendors, artsen, verzekeringsinstellingen en het Riziv). In een volgende nieuwsbrief zal AADM toelichten hoe dit verlengingsmechanisme moet werken.

AADM vraagt compensatie schade verlies GMD

We hadden al vernomen dat huisartsen die het GMD van hun patiënten beheren via MyCarenet, de inkomsten die gegenereerd worden door de GMD-forfaits vonden tegenvallen. Door de niet-transparante en niet-uniforme manier van uitbetalen en rapporteren door de verzekeringsinstellingen –eerder al aangeklaagd  door ons – was het echter onmogelijk te achterhalen of er inderdaad een probleem was en waar de oorzaak kon zitten.

Dr. Dieter Vercammen, voorzitter van Artsenbelang: “Samen met het Kartel heeft AADM beslist dit probleem officieel op de agenda van de Medicomut te plaatsen. Eerder werd al beslist dat de verzekeringsinstellingen zouden achterhalen hoeveel GMD’s niet werden verlengd en hoeveel inkomsten verloren gingen. Op de afgelopen Medicomut werd de kwestie verder besproken. Uit het antwoord van de verzekeringsinstellingen bleek dat zij het probleem nog steeds in kaart brengen en dat het een louter technisch gegeven betreft.”

AADM reageert voorzichtig positief, maar blijft erover waken dat de gedupeerde huisartsen een compensatie krijgen.

Financiering van de huisartsenwachtdiensten in 2019

Over de huisartsenwachtdiensten is al veel gezegd en geschreven. AADM is dan ook altijd bijzonder voorzichtig als het Riziv een nota over deze kwestie op de agenda zet.

Dr. Siegfried Van Eygen, mandataris van AADM: “Als artsensyndicaat beseffen wij zeer goed dat elke nota, elke beslissing die wordt genomen met argusogen bekeken wordt. Deze nota, waarin verschillende thema’s aan de orde waren, werd pas heel laat door het Riziv op de agenda geplaatst. Daarom heeft AADM gevraagd de bespreking uit te stellen. Zo hebben we tijd om alles rustig te bekijken en de nodige huisartsen te consulteren.”