Spring naar de inhoud

AADM stelt de verschillende mandatarissen voor

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica heeft aan het RIZIV laten weten wie zal zetelen in de belangrijkste RIZIV-organen. Graag stelt AADM de verschillende mandatarissen kort aan u voor met daarbij een korte uitleg wat er nu juist beslist wordt in deze organen.

1.Algemene Raad

De Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging bepaalt met name de algemene beleidslijnen inzake geneeskundige verzorging. De globale begrotingsdoelstellingen worden hier goed gekeurd. Daarnaast ziet de Algemene Raad toe op het financieel evenwicht van de verzekering voor geneeskundige verzorging en neemt, indien nodig, correctiemaatregelen op het stuk van de begroting, maakt de begroting op en sluit de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging af. Zorgverleners hebben hier een adviserende stem.

AADM heeft hier één effectief mandaat en één plaatsvervanger

Dieter Vercammen
Effectief
Voorzitter Artsenbelang
46 jaar
Multidisciplinaire praktijk

Guido Penninckx
Plaatsvervanger
64 jaar
Multidisciplinaire praktijk

2.Verzekeringscomité

Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Verzekeringscomité) staat in voor de taken die nauwer verbonden zijn met de zorgverleners en de geneeskundige verstrekkingen.

Het Verzekeringscomité:

  • geeft, op basis van onze technische ramingen, een globaal voorstel aan de Algemene raad door, dat de groeinorm en de stijging van de gezondheidsindex in acht neemt
  • beslist over het doorsturen van de voorstellen tot wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en kan, onder bepaalde voorwaarden, wijzigingen aanbrengen
  • keurt de akkoorden en overeenkomsten goed, onder voorbehoud van de beslissing van de Algemene raad betreffende hun overeenstemming met de begroting.
  • sluit overeenkomsten met de revalidatiecentra
  • is bevoegd om interpretatieregels van de nomenclatuur te formuleren en de datum van inwerkingtreding ervan vast te stellen
  • heeft een reglementerende bevoegdheid.

AADM heeft hier één mandaat en één plaatsvervanger.

Dieter Vercammen
Effectief
Voorzitter Artsenbelang
46 jaar
Multidisciplinaire praktijk

Maaike Van Overloop
Plaatsvervanger
40 jaar
Eerstelijnscentrum

3.Medicomut of Nationale commissie Artsen – ziekenfondsen

Twaalf vertegenwoordigers van de mutualiteiten en twaalf vertegenwoordigers van de artsensyndicaten hebben hierin stemrecht.

Heel concreet beslist de medicomut over:

  • De maximum tarieven die de zorgverlener, die toetreedt tot het sociaal akkoord, mag aanrekenen en de sociale voordelen die hem daarvoor worden toegekend.
  • Verplichtingen betreffende de hoeveelheid en het rationeel gebruik van gezondheidsverstrekkingen.
  • Doelstellingen in verband met de organisatie van de gezondheidszorg (bv. samenwerking huisarts en specialist via zorgtrajecten, globaal medisch dossier, kwaliteitsvoorwaarden, preventiemodule voor de huisarts).

De medicomut kan uit eigen bewegingen voorstellen doen tot aanpassing van de nomenclatuur van de medische verstrekkingen.

Roel Van Giel
Effectief
Voorzitter Domus Medica
40 jaar
Groepspraktijk

Siegfried Van Eygen
Plaatsvervanger
47 jaar
Solopraktijk

Maaike Van Overloop
Effectief
41 jaar
Eerstelijnscentrum

Dieter Vercammen
Plaatsvervanger
Voorzitter Artsenbelang
46 jaar
Multidisciplinaire praktijk